BSQM TODAY

This slideshow requires JavaScript.

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การจัดทำแผนดำเนินการ และติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
 • ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561
 • ณ โรงแรม แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี 2560-2561

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาสมุนไพร
  “เฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา”
 • ระหว่าง บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป กับ มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาอาชีพแห่งชาติ
 • ระหว่าง บีเอสคิวเอ็ม กรุ๊ป กับ การกีฬาแห่งประเทศไทย

News

กรมกิจการสตรีขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครอบครัว 5 ประเด็น

                กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประชุมเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางตามนโยบายยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้โครงการสำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1.พัฒนาศักยภาพของครอบครัว 2.สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 3.การบริหารจัดการที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 4.ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว และ 5.พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของครอบครัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีส่วนร่วมผลักดัน สมาชิกครอบครัวทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคเท่าเทียม  ซึ่งครั้งนี้เป็นการทบทวนความสมบูรณ์ของแผนปฏิบัติการ เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่มา : http://news.ch7.com/detail/287390?refid=line

องค์กรให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการในระดับแนวหน้าของประเทศ

ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพ

การบริหารงาน BSQM GROUP

หลักการของเรามีดังนี้


Management

เน้นการบริหารและบริการที่มีความเป็นสากลด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ที่รู้ลึกในบริการและการให้คำปรึกษาเพื่อนำส่งสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ

442
Modernization

มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติ


Strength
ยึดหลักการนำองค์กรสู่ความเข้มแข็งและเติบโตด้วยหลักปรัชญาความพอเพียง และการบริหารงานบนฐานการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

VISIT US

 
 • placeholder-black-shape-for-localization-on-maps 16/3 ซ.หมู่บ้านชวนชื่น ถ.มาเจริญ
           เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
 • email bsqmcustomer@yahoo.com
 • wassap-logo-button 02-431-2436 

BSQM GROUP เชื่อมั่นว่าการพัฒนาองค์กรด้วยความรู้และปัญญา
จะนำมาซึ่งความยั่งยืน และคุณค่าที่ไม่รู้จบแก่องค์กร

องค์กรในเครือข่าย
BSQM GROUP คือบริษัทแม่ของ DigitalAsia และ HarvardAsia

พันธมิตรของ BSQM