1. ร่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  2. แผนกลยุทธ์สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  3. กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของวิทยาศาสตร์

  4. วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?  โดย สวทช.

  5. ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  โดย สวทช.

  6. STEM Education กับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

  7. แผนยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖)

  8. กรอบนโยบาย การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔

  9. พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดย สวทช.

  10. พระอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย สาระวิทย์

  11. แผนยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)