หมวดหมู่ : ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี Sustainable Development Goals (SDG) และแผนฯ ๑๒

 2. กรอบแนวทางสำคัญของแผนชาติระยะ ๒๐ ปี

 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๒๐ ปี

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับจริง)

 5. Thailand ๔.๐ โมเดลการขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 6. คำแถลงนโยบายของรัฐมนตรี

 7. Sustainable Development Goals: SDGs

 8. พิมพ์เขียว ไทยแลนด์ ๔.๐

 9. แนวคิดการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐

 10. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕-๒๕๖๔

 11. พ.ร.บ. การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

 12. แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้

 13. 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW ENGINE OF GROWTH)

 14. ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 2016 (ประเทศไทย)

 15. ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สรุปย่อ

 16. แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรับ)

 17. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 – 2562 (ไฟล์ .zip)

 18. บทสัมภาษณ์ ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย

 19. ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย

 20. นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย

 21. เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย

 22. โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่ออนาคตประเทศไทย

 23. ภาครัฐดิจิทัล เพื่ออนาคตประเทศไทย

 24. การพัฒนาพื้นที่ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย

 25. เครื่องมือทำการประมง และการใช้แรงงานในเรือ เพื่อก้าวสู่การทำประมงอย่างยั่งยืนในยค Thailand ๔.๐

 26. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จากนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

 27. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ตามแผนฯ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ

 28. เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของ ASEAN

 29. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

 30. สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

 31. ร่างแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖

 32. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 33. แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๙)

 34. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 35. แผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒ พศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 36. ร่างเกณฑ์คุณธรรมแห่งชาติ

 37. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทย ด้วยการวิจัยไอที

 38. การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน ระดับชาติสู่ระดับจังหวัด  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 39. การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ (Strategic Management in the Public Sector)

 40. คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

 41. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามมติคณะรัฐมนตรี

 42. แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔)

 43. อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค Thailand ๔.๐

 44. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

 45. รายงานการติดตามความก้าวหน้าการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

 46. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น ๒๕๖๐

 47. บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์

 48. การเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

 49. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเชิงพื้นที่

 50. การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ สำหรับภาคกลาง: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

ด้านงบประมาณ

 1. แนวทางการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ชายแดน

 8. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ภาค ปี 62

 9. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562