หมวดหมู่ : ความรู้ด้านมหาดไทย

 1. แผน OSM ภาคกลางตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี

 

ความรู้ด้านมหาดไทย

 1. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)

 2. แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

 3. แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community)

 4. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

 5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 6. แผนปฏิบัติการกรมที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

 7. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของการประปาส่วนภูมิภาค

 8. แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 9. แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (การประปานครหลวง)

 10. แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖)

 11. PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY STRATEGIC PLAN แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ ทบทวนครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐