หมวดหมู่ : ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

 1. หลักการและแนวคิดขององค์การสมัยใหม่

 2. แนวทางการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 3. Checklist พิชิตธุรกิจยั่งยืน : เครื่องมือการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

 4. องค์กรแห่งนวัตกรรม : อยู่ไม่ไกล ไปให้ถึง

 5. การวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทข้ามชาติ (Strategy Planning in Multinational Corporations)

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 1. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

 3. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 4. Human Resource Development in South Korea

 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา

 6. HR กับการพัฒนาบุคคลเชิงกลยุทธ์

 7. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

 8. Happy Soul: การพัฒนาบุคลากรให้สุขจากภายใน

 9. จิตอาสาพนักงานจากมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร์ : สูความสุขในวิถีการทํางาน

การบริหารจัดการความรู้

 1. การบริหารองค์ความรู้ (Knowledge Management)

 2. องคความรู (body of knowledge)

 3. คูมือการจัดการความรู : KM โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์

 4. คู่มือการจัดทาแผนการจัดการความรู้ และการจัดการความรู้ในส่วนราชการ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

 1. Risk Management การบริหารเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (ERM) โดย Harvardasia

 2. การจัดการความเสี่ยง

 3. การบริหารความเสี่ยง

 4. การบริหารความเสี่ยงองค์การ และ การควบคุมภายใน

 5. คู่มือบริหารความเสี่ยงองค์การของกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 6. การจัดการความเสี่ยงขององค์กรทั่วไป