ประวัติความเป็นมา

BSQM Group co.,ltd.

จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง เป็นที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 2076 ให้บริการในฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะ ผู้นำด้านยุทธศาสตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศ ดังแนวคิดที่ว่า “We bring worldclass strategy to our customer”

นโยบายการบริหารงาน

BSQM Group เน้นการบริหารและบริการที่มีความเป็นสากลด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพ ที่รู้ลึกในบริการและการให้คำปรึกษาเพื่อนำส่งสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ

BSQM Group มุ่งสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์และคุณค่าแก่ลูกค้า สังคม และประเทศชาติ

BSQM Group ยึดหลักการนำองค์กรสู่ความเข้มแข็งและเติบโตด้วยหลักปรัชญาความพอเพียง และการบริหารงานบนฐานการเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ปรัชญาองค์กร

       BSQM Group เชื่อมั่นว่าการพัฒนาองค์กรด้วยความรู้ และปัญญา จะนำมาซึ่งความยั่งยืน และคุณค่าที่ไม่รู้จบแก่องค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร BSQM Group (พ.ศ. 2552-2556)

วิสัยทัศน์ (Vision)

       องค์กรให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ และความไว้วางใจในความเป็นมืออาชีพ

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาระบบการบริหาร และการให้คำปรึกษาของบริษัทให้เข้มแข็งมีความเป็นสากล ทันสมัย
  2. บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างมูลค้าเพิ่มที่ยั่งยืน
  3. สร้างสรรค์สิ่งที่เกิดคุณค่า คุณประโยชน์เพื่อการพัฒนาองค์กรของลูกค้า พัฒนาสังคม และร่วมสร้างความเข้มแข็ง แก่การพัฒนาของประเทศด้วยความรู้ และปัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

  1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริหาร
  2. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  3. การสร้างสรรค์ความรู้ นวัตกรรม และปัญญา

เป้าประสงค์ (Goal)

  1. BSQM Group ประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการ

                ตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีต่อ BSQM Group

                เป้าหมาย ระดับ 5

  1. ผลประกอบการของ BSQM Group เติบโตอย่างก้าวกระโดดบนฐานของความรู้ และปัญญาขององค์กร

                ตัวชี้วัด ร้อยละการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปี

                เป้าหมาย ร้อยละ 25/ปี


หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย BSQM