1. แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.(๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

  2. แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑)

  3. แผนยุทธศาสตร์ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  4. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานอัยการสูงสุด (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

  5. แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)

  6. ยุทธศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

  7. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) (สมบูรณ์)

  8. ​แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

  9. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

  10. แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

  11. แผนปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม