หมวดหมู่ : ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 1. แผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)

 2. แผนการบริหารขยะมูลฝอยแห่งชาติ

 3. แผนยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔

 4. แผนที่ยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔

 5. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

 6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙

 7. การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการสารสนเทศกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจาปี พ.ศ. 2561

 8. แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐสิงคโปร์ Natural Resources and Environmental Singapore (ฉบับภาษาไทย)

 10. ชุมชนกับสิทธิ ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดย นิตยา โพธิ์นอก)

 11. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 12. กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564)

 13. แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 14. โครงการฟื้นฟูด้านป่าไม้ในพื้นที่ประสบภัยสีนาม โดยชุมชนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ