หมวดหมู่ : ความรู้ด้านพลังงาน

 1. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓

 2. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

 3. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐

 4. ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

 5. แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

 6. แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015)

 7. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015) (งานบรรยาย)

 8. แผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖

 9. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015) (เอกสารประชุม)

 10. แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan; EEP 2015)

 11. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015) (เอกสารการประชุม)

 12. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: AEDP2015)