หมวดหมู่ : ความรู้ด้านการศึกษา

 1. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 2. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

 3. กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

 4. บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑

 5. แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา

 6. แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

 7. กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)

 8. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙

 9. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับเข้าใจง่าย)

 10. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับเต็ม)

 11. แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 12. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 13. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑

 14. การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

 15. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 17. โรงเรียนมาตรฐานสากล : คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์

 18. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บทความโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

 19. วิทยานิพนธ์ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง