ผลงานโครงการให้คำปรึกษา

 ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลา

1 โครงการที่ปรึกษาทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ.2558-2562 และจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ พ.ศ.2560-2564 การกีฬาแห่งประเทศไทย กันยายน 2560
2 ที่ปรึกษาจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ.2560
3 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนากฬาตะกร้อนานาชาติ (INTA) ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2559
4 โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามวยไทยแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2559
5 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ.2559
6 โครงการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพัทลุง) ศูนย์คุณธรรม ปี พ.ศ.2558
7 โครงการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 และการจัดทำคำของบประมาณและแผนปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2559 การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2558  
8 โครงการจ้างเหมาพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ศูนย์คุณธรรม  ปี พ.ศ.2557
9 โครงการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ งบประมาณประจำปี 2557 การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2557
10 โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดพัทลุง สนง.ทสจ.พัทลุง ปี พ.ศ.2557
11 โครงการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นและความสุขของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกีฬาเพื่อการอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2557
12 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์คุณธรรมด้านบุคลากร ปีงบประมาณ 2556  ศูนย์คุณธรรม ปี พ.ศ.2556
13 โครงการขับเคลื่อนการชมการเชียร์กีฬาฟุตบอลอาชีพสู่วัฒนธรรมกีฬาอาชีพของประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2556  
14 โครงการศึกษารายได้สวัสดิการและเงินหมุนเวียนที่เกิดจากกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2556    
15 ทำการประเมินศักยภาพกีฬาอาชีพของประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2556      
16 โครงการที่ปรึกษาจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดพังงา นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปี พ.ศ.2556
17 โครงการดำเนินงานด้านวิชาการเพื่อการสนับสนุนจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 6 ศูนย์คุณธรรม ปี พ.ศ.2556
18 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ AEC กิจกรรมการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเตรียมความพร้อมเพื่อติด Roadmap เข้าสู่ AEC กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2556
19 โครงการจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) นายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปี พ.ศ.2556  
20 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556-2559 การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
21 โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์กรกีฬาอาชีพเชิงธุรกิจที่ยั่งยืน การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555  
22 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการกำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนากีฬาอาชีพประจำปี พ.ศ.2556 การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
23 โครงการที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสตูลปี 2555 จังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2555
24 โครงการจัดทำแผนงานและมาตรการการอุดหนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพให้เป็นกีฬาอาชีพที่แข็งแกร่งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555  
25 โครงการดำเนินการสร้างวัฒนธรรมการเชียร์ฟุตบอลอาชีพไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
26 ทำการประเมินศักยภาพกีฬาอาชีพของประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
27 ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการแข่งขันรถยนต์สูตร 1 ในประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
28 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555  
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการเนื้อสัตว์กลุ่มจังหวัดมีอาชีพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ปี พ.ศ.2555    
30 โครงการจัดอบรมการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสำหรับกีฬาเทนนิสอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
31 โครงการจัดทำหลักสูตรผู้ตรวจประเมินมวยไทยแห่งชาติ (Assessor) การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2555
32 โครงการประเมินผลการบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2554