ผลงานโครงการให้คำปรึกษา หน้า 2

 ลำดับ

ชื่อโครงการ

ผู้ว่าจ้าง

ระยะเวลา

35  ทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนกีฬามวย  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กรกฎาคม -พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
36  จัดทำตัวชี้วัดและประเมินผลการพัฒนากีฬาอาชีพ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กุมภาพันธ์ -พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
37  การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแฟ้มตัวชี้วัดของฝ่ายและสำนัก และการจัดทำตัวชี้วัด  การกีฬาแห่งประเทศไทย  พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553
38  นโยบาย กลไก และมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาองค์กรกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  มิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2553
39  ติดตามประเมินผลการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพทั้งระบบและการจัดการความเสี่ยงการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพทั้งระบบ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  มิถุนายน พ.ศ. 2553
40 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถิติแห่งชาติและแผนการปฏิบัติการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ กันยายน- มกราคม พ.ศ. 2552
41 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้วยการจัดการความรู้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2552
42  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฟุตบอลอาชีพแห่งชาติ  การกีฬาแห่งประเทศไทย  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2552
43  การพัฒนาการบริหารการจัดการยุทธศาสตร์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ระยะที่ 2  การกีฬาแห่งประเทศไทย  พฤศจิกายน พ.ศ.2552
44  การพัฒนาการบริหารการจัดกลยุทธศาสตร์สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศของการกีฬาแห่งประเทศไทย  การกีฬาแห่งประเทศไทย  ธันวาคม พ.ศ. 2551
45 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. จันทบุรี  สิงหาคม พ.ศ.2551
46 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. ชลบุรี  กันยายน พ.ศ.2551
47 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดกระบี่ กรกฎาคม พ.ศ. 2551
48 จัดทำงานวิจัยรายงานสถานการณ์ทางสังคม และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมของจ.กระบี่  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่  สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2551
49 แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
50 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.อุตรดิตถ์ มิถุนายน พ.ศ. 2550
51  แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. สงขลา  กันยายน พ.ศ. 2550
52  แผนที่ยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดอ่างทอง  พฤษภาคม พ.ศ. 2550
53 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ. พะเยา  พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
54 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ชัยนาท  ตุลาคม พ.ศ. 2550
55  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พฤษภาคม-เมษายน พ.ศ. 2550
56 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี  พฤษภาคม พ.ศ. 2550
57 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง  เมษายน พ.ศ. 2550
58 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม พฤศจิกายน พ.ศ.2550-2251
59 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  กรกฎาคม พ.ศ. 2550 - 2551
60 ตัวชี้วัดระดับบุคคล  สำนักงานกิจการเด็ก สตรี  และครอบครัว  กรกฎาคม พ.ศ. 2550
61  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  บริษัทไปรษณีย์ไทย  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
62 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา  เมษายน พ.ศ. 2549
63  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักเลขานุการ  กรมอุตุนิยมวิทยา  ธันวาคม พ.ศ. 2548
64  แผนยุทธศาสตร์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ศูนย์นเรนทร  สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2549
65 แผนที่ยุทธศาสตร์  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดพิจิตร  กรกฎาคม พ.ศ. 2549
66 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดยะลา กันยายน พ.ศ.2549
67 พัฒนาสมรรถนะบุคคลากรด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์จังหวัด จังหวัดชลบุรี สิงหาคม พ.ศ. 2548
68  ระบบบริหารสมรรถนะบุคลากร  สถาบันจิตเวชและเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  มกราคม พ.ศ. 2548
69 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสังคม  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรกฎาคม พ.ศ. 2548
70 แผนยุทธศาสตร์แรงงานต่างด้าว สำนักงานการพัฒนาเศรษฐกกิจและสังคมแห่งชาติ(ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น)  ตุลาคม พ.ศ. 2548
71 การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  มีนาคม พ.ศ.2548 - 2551
72 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  สิงหาคม พ.ศ. 2548
73 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาบุคลากรและสมรรถนะ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร สิงหาคม พ.ศ. 2548
74  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
75  การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2548
76  การบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (Total Corporate Strategy Management System Program )  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุข  กุมภาพันธ์ - ธันวาคม พ.ศ.2548
77  จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ  กรมทรัพยากรน้ำ  ธันวาคม  พ.ศ. 2548