หมวดหมู่ความรู้ด้านพาณิชย์

  1. ยุทธศาสตร์แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔)

 

ความรู้ด้านการค้าการลงทุน

  1. ปัจจัยที่มีอิทิธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย

  2. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศไทย

  3. โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (คู่มือการดำเนินงาน)

  4. คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ๒๕๕๙

  5. คู่มือ สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน

  6. คู่มือการค้าการลงทุน สหพันธรัฐมาเลเซีย

  7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้า และบริการฮาลาล (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

  8. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์