timeline_25600410_155803

  • ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ปี 2560-2564
  • วันที่ 10-12 เมษายน 2560