โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน (บ้านกลางของผู้สูงอายุ)
  • ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560
  • ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อำเภอเมือง จ.นครนายก