หมวดหมู่ : ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์

 1. ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และ แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 2. แผนยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 3. แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 4. แนวคิดการบริหารจัดการภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน 

 5. แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 7. แผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ [สภาเกษตรกรแห่งชาติ]

 8. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 9. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 10. รายละเอียดการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

 11. แผนพัฒนาระบบเกษตรดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 12. (ร่างฉบับย่อ) แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

 13. แผนปฎิบัติงานและแผนงบประมาณ อ.ส.ค.ประจำปี ๒๕๕๙

 14. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร

 15. ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 16. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง

 17. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 18. ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

 19. (ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 20. โปรแกรมยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 21. ยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 22. แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 23. แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ

 24. งานขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 25. Value Chain การเกษตรไทย

 26. พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒

 27. พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔

 28. เอกสารการบรรยาย ดร.พิสัณห์ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง”

 29. เอกสารการบรรยายด้านการบริหารบัญชี/การเงิน หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง”

 30. แบบฟอร์มฝึกปฏิบัติ หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง”

 

ยุทธศาสตร์กรม/สำนัก

 1. แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 2. แผนยุทธศาสตร์กรมประมง ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 3. แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒๕๕๙-๒๕๖๓

 4. แผนยุทธศาสตร์กรมการข้าว พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

 5. แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 6. แผนยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

 7. แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 8. แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)

หมวดอื่นๆ 

 1. ศาสตร์พระราชา ด้านการบริหารจัดการ “น้ำ”

 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถรียรภาพและความมั่งคง

 3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

 4. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจรแล้วได้อะไร

 5. เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 6. ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์

 7. MOU โครงการพัฒนาหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน GAP

 8. ๖ ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการน้ำด้วยการชลประทาน