การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จ.อำนาจเจริญ

  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ.2561-2564)
  • ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560
  • ณ โรงแรม โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัดอำนาจเจริญ