การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต 4 ปี

  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  • ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2560
  • ณ โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต