การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ..

  • การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2561-2565
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2560
  • ณ โรงพยาบาลคลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด