หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและยุทธศาสตร์ประเทศในประชาคมอาเซียน

 1. เขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคตะวันออกเพื่ออนาคตของ ASEAN

 2. โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC

 3. สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย

 4. คู่มือการลงทุนในเมียนร์ม่า

 5. strategic plan of Indonesia

 6. strategic plan of Malaysia

 7. singhapore sustainabilty 2030

 8. singhapore economic plan

 9. แผนพัฒนามาเลเซียดิจิทัล

 10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชา

 11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม

 12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจลาว

 13. THE PHILIPPINE DIGITAL STRATEGY 2011-2015 (TRANFORMATION 2.0: DIGITALLY EMPOWERED NATION)

 14. Philippine Development Plan 2011-2016 (RESULTS MATRICES)

 15. The National Tourism Development Plan: Strengthening the Philippines Strategic Planning Process

 16. ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 2015 (Thai Version) แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ฉบับภาษาไทย)

 17. ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025

 18. AEC PLUS  ธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ (Phillipines) โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 19. สถานภาพเศรษฐกิจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar)

 20. สถานภาพเศรษฐกิจของบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

 21. สถานภาพเศรษฐกิจของ สปป.ลาว (Laos)

 22. แผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan on ASEAN Community)

 23. กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound ในเขตกรุงเทพมหานคร

 24. นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน

 25. กลยุทธ์การตลาด AEC ของ SMEsไทย

 26. รอบรู้เรื่องการลงทุนในอาเซียน (Investment) : บรูไนดารุสซาลาม