หมวดหมู่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมดิจิทัล

 1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

 2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของการเคหะแห่งชาติ

 3. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่๓) ประเทศไทย

 4. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 5. แผนแม่บทเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 6. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 7. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมการค้าภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 8. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 9. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 10. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 11. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมส่งเสริมการส่งออก พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 12. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การคลังสินค้า พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 13. แผ่นพับของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 14. รายงานการประเมินผลแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี ๒๕๕๘
  ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

 15. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี ๒๕๖๓
  ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

 16. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒๕๕๙