หมวดหมู่ความรู้ด้านพุทธศาสตร์

 1. แผนปฎิบัติงานและแผนงบประมาณ อ.ส.ค.ประจำปี 2559

 2. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) พืชอาหาร

 3. ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 4. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบท และด้านความมั่นคง

 5. แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๔)

 6. (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ (.PPT)

 7. แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 8. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ข้าวไทย ฉบับที่ ๒ ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 9. ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

 10. (ร่าง) ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 11. โปรแกรมยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 12. ยุทธศาสตร์นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมยางพารา

 13. แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 14. แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ