หมวดหมู่ความรู้ด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 1. แผนคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

 2. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) กทม.

 3. แผนแม่บทกลุ่มชาติพันธ์แห่งชาติ

 4. แผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้

 5. ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๒

 6. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘

 7. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

 8. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔)

 9. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖

 10. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 11. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ .Doc

 12. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเด็กไทย

 13. แนวทางการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 14. การขับเคลื่อนภารกิจ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 15. แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๕- ๒๕๖๔)

 16. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 17. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 18. แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 19. ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 20. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ๒๐ ปี

 21. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๙

 22. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 23. ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 24. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๒พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 25. โครงการวิจัยเรื่อง สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 26. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘)

 27. “โครงการบ้านมั่นคง” การพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่น

 28. คู่มือส่งเสริมการพัฒนาการเด็กแรกเกิด -๕ ปี สำหรับผู้ปกครอง

 29. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔

 30. ร่าง ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๗)

 31. แผนยุทธศำสตร์ผู้สูงอำยุจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)