หมวดหมู่ความรู้ด้านการศึกษา

 1. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

 2. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 3. แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ

 4. กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

 5. บทวิเคราะห์การศึกษาไทยในโลกศตวรรษที่ ๒๑

 6. แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา

 7. แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)

 8. กรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)

 9. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙

 10. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับเข้าใจง่าย)

 11. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับเต็ม)

 12. แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

 13. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

 14. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑

 15. การปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

 16. (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

 17. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

 18. โรงเรียนมาตรฐานสากล : คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์

 19. รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ บทความโดย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง

 20. วิทยานิพนธ์ รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง