หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

  1. การจัดทํานโยบายแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาและแก้ไขปญหา ภาคอุตสาหกรรมไทยสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโลก

  2. การพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  3. อุตสาหกรรม ๔.๐…การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ๔.๐ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

  5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  6. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก

  7. ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นำภาคเกษตร-อุตสาหกรรมอาหารแห่งยุค “ครัวไทยสู่เวที ระดับโลก” ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ประกอบการ ด้านการส่งออกสับปะรดแปรรูปในจังหวัดทางภาคตะวันตกของประเทศไทย

  8. แผนแม่บท ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กนอ. ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  9. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

  10. แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)