หมวดหมู่ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

 1. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 2. แผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

 3. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 4. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

 5. แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานการพัฒนามวยไทยอาชีพ

 6. รายงานการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์กีฬาเป้าหมาย

 7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA) (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพัฒนากีฬาตะกร้ออาชีพนานาชาติ (INTA) ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับสมบูรณ์)

 9. แผนฟื้นฟูฟุตบอลแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๕) THE NATIONAL FOOTBALL RESTORATION PLAN 2013-2022

 10. วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการกีฬา Sports Science in Sports Development.

 11. แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัตงานการพัฒนากีฬามวยไทยอาชีพ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๗)

 12. หลักสูตรมาตรฐานศิลปะมวยไทย (๙ ขั้น)

 13. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) (ฉบับสมบูรณ์)

 14. ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

 15. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามวยไทยแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับรวมเล่ม).zip

 16. แผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐

 17. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ๒๕๕๕-๒๕๕๙

 18. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 19. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

 20. แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (เกาะพะงัน-เกาะเต่า)

ความรู้ด้านการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ

 1. ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 2015 (Thai Version) แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ฉบับภาษาไทย)

 2. ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025

 3. The National Tourism Development Plan: Strengthening the Philippines Strategic Planning Process

ความรู้ด้านการกีฬาจากต่างประเทศ

 1. Sport England Strategy 2008-2011

 2. The JFA Mid-Term Plan for 2015-2022

 3. US LACROSSE STRATEGIC PLAN 2016-2019