หมวดหมู่ความรู้ด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง/กรม

  1. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ๒๐ ปี

  2. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

  3. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

  4. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  5. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

  6. Thailand ๔.๐ (ด้านสาธารณสุข)

  7. ทิศทางแผน ๒๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข

  8. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

  9. แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓

  10. สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข

  11. แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘

  12. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓

  13. แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

  14. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

  15. แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ (แผ่นพับ)

  16. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

  17. (ร่างฉบับสมบูรณ์) แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ด้านสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

  18. ยุทธศาสตร์สําคัญในการส่งเสริมป้องกันโรค

  19. แผนยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที ๑ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๓

  20. พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

  21. แผนปฏิบัติการแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล/วิทยาลัยพยาบาล

  1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  

  2. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสอยดาว (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  3. แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาบตราด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

  4. ร่างแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญานสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

  5. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (.Doc)

  6. แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลตราด พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

  7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาบเมตตาประชารักษ์

  8. ร่างแผนยุทธศาสตร์รพ.โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง

  9. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสวนสราญรมย์  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

  10. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสงฆ์ (.rar)

  11. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลหนองบัวลำภู

  12. แผนการจัดทำแผนความเสี่ยงโรงพยาบาบหนองบัวลำภู

  13. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสวรรค์ประชาลักษณ์

  14. การจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาบสวรรค์ประชารักษ์

  15. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลควนขนุน พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

  16. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลกงหรา พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

  17. แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

  18. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  19. แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  20. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙)

ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัด/เขตสุขภาพ

  1. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดจันทบุรี

  2. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดตราด ปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

  3. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

  4. แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ๒๐ ปี

  5. ร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอรัญประเทศ

  6. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพอำเภอคลองใหญ่ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

  7. แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๖

  8. ร่างแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔

เกณฑ์/มาตรฐานด้านสาธารณสุข

  1. มาตรฐาน HA มาตรฐานพยาบาล และ Magnet Hospital

  2. เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล JCI

  3. มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

  4. HA และการกำกับคุณภาพ มาตรฐานการบริการ

  5. HA UPDATE 2017 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

  6. เกณฑ์การประเมินสำหรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

ความรู้ด้านสาธารณสุข

  1. สุขภาพโดยรวมของคนยุโรป 2016

  2. คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  3. การรักษาโรคด้วยสมุนไพรและตำรับยาโบราณของหมอพื้นบ้าน

  4. การบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก

  5. นวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบใหม่

  6. การปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพร

  7. นวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษามะเร็งแบบใหม่

  8. การปฐมพยาบาลด้วยสมุนไพร

  9. 7 mode

  10. การจัดการความรู้ (กรมอนามัย)

  11. หนังสือตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

  12. แบบฟอร์มการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อค้นหาตำแหน่งและจุดยืน

  13. แบบฟอร์มการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความจำเป็นด้านบุคลากร

  14. การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประเทศไทยยุค ๔.0

  15. Prevention & Promotion

  16. ความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health  Literacy)

  17. HRH transformation

  18. แบบฟอร์มการออกใบคำขอให้แก้ไข  (Strategic Corrective Action Request : SCAR)

  19. การขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ (รสอ.)  District Health System (DHS)

  20. ROADMAP การเตรียมความพร้อม ป้องก้น และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่

  21. พัฒนาการสำคัญของ การสร้างเสริมสุขภาพ

  22. ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน (จุดยืน วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ค่านิยม และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุข)

  23. Thai medicine การแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ

  24. การทบทวนวรรณกรรม : สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง