หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาจังหวัดและท้องถิ่น

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับทบทวน)

 2. แบบวิเคราะห์กลยุทธ์เพื่อสร้างมาตรการการพัฒนา (.word)

 3. ปัญหาการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น (.word)

 4. การพัมนาชุมชนแห่งการเรียนรุ้

 5. แบบฟอร์ม 22 ขั้นตอน (.word)

 6. ตัวอย่าง 2 Project Brief

 7. ร่างที่ 1 Action Plan จ.นราธิวาส (.word)

 8. projec brief (.word)

 9. ตัวอย่างโครงการฉบับย่อ (.word)

 10. โครงร่างแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (.word)

 11. กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานีพ.ศ.2561-2564 (.word)

 12. ข้อมูลประกอบการประชุมนายกรัฐมนตรี

 13. กรอบความเชื่อมโยงสามเมืองต้นแบบ

 14. โครงร่างแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (.word)

 15. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

 16. การจัดทำแผนอาเซียน กรมการปกครอง

 17. Risk Management การบริหารเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 18. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 4 ปี พ.ศ. 2561-2564

 19. แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์โคนมพัทลุง ปรับ ๑๐ ต.ค. ๕๙ (.word)

 20. เค้าโครงแผนพัฒนาอำเภอ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 21. แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) (ฉบับทบทวน)

 22. แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

 23. คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) สำนักงานจังหวัดลำพูน

 24. ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม และการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดนนทบุรี