ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 1. เกณฑ์คุณภาพ PMQA การบริหารจัดการภาครัฐ

 2. การพัฒนาระบบคุณภาพด้านมาตรฐาน (iso 9001)

 3. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (iso 140001)

 4. มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)(BCM)

 5. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001 และ BS OHSAS 18001)

 6. มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)

 7. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

 8. ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (IMS)

 9. การขอรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

 10. การพัฒนาระบบคุณภาพด้านมาตรฐาน (HA)

 11. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

 12. การพัฒนาระบบคุณภาพด้านมาตรฐาน เป็นต้น