Anthony Hitchens Jersey  ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม – BSQM GROUP

ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

 1. เกณฑ์คุณภาพ PMQA การบริหารจัดการภาครัฐ

 2. การพัฒนาระบบคุณภาพด้านมาตรฐาน (iso 9001)

 3. มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (iso 140001)

 4. มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301)(BCM)

 5. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001 และ BS OHSAS 18001)

 6. มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)

 7. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

 8. ระบบการจัดการแบบบูรณาการ (IMS)

 9. การขอรับการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA)

 10. การพัฒนาระบบคุณภาพด้านมาตรฐาน (HA)

 11. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

 12. การพัฒนาระบบคุณภาพด้านมาตรฐาน เป็นต้น