– ด้านการทองเที่ยว

การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว

การวางแผนคืออะไร

การวางแผนเปนลักษณะของการทํางานรวมกันจากหลากหลายสาขาซึ้งเรียกวาเปน สหสาขาวิชา(Multidisciplinaries) ทั้งนี้การวางแผนเปนเรื่องที่มนุษยตองการรู้”อนาคต” จะเกิดขึ้นเพื่อสร้างสภาวะแวดลอมให้มีความเหมาะสมสามารถ รับมือกับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจจะเปนสวนที่เป็นคุณประโยชน์ หรืออาจเปนการลดการเสียประโยชน์ก็ได โดยการวางแผนนั้น มักปรากฏอยูเสมอแม้กระทั่งในชีวิตปกติประจำวันของมนุษย์ที่อาจมีการวางแผนสําหรับชั่วโมงข้างหน้า ในวันนี้พรุงนี้เดือนหนา ปหนา เปนตน สําหรับการวางแผนที่เกี่ยวของกับผูคนจํานวนมาก และเกี่ยวข้องกับผลได้ผลเสียขององค์กรขนาดใหญ การวางแผนก็จะมีกระบวนการและระยะเวลายาวนานขึ้น เพื่อที่จะมองอนาคตให้ยาวขึ้น ชัดเจนขึ้น เชน การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติระยะตาง ๆ ซึ่งกําหนดไว้ครั้งละ 5 ปี เปนตน

เนื่องจากการวางแผนนั้นปรากฏอยู่ในทุกศาสตร์ ทุกสาขา จุดประสงค์ต่างๆ ของการวางแผนจึงสามารถจําแนกได้เป็น

1. การวางแผนเพื่อแกปญหาที่มีอยู (Problem Solving)

2. การวางแผนเพื่อกําหนดอนาคต (Future Setting)

3. การวางแผนที่เป็นการเรียนรู้และปรับตัวของสังคมให้เท่าทันกับสภาพสังคม มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายอย่างรวดเร็ว (Dynamic)

กล่าวได้ว่าการวางแผนมันเป็นการเตรียมการเดินทางสู่อนาคตบนเส้นทางที่เห็นพ้องต้องกันว่าดีที่สุด มีความเหมาะสมที่สุดกับทรัพยากร เทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรม งบประมาณที่มีอยู่โดยวิธีการที่อาจเรียกได้ว่าเป็นการศึกษา “อดีต” เรียนรู้ “ปัจจุบัน” เพื่อสร้าง “อนาคต”

การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว

ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นสาขาทางเศรษฐกิจหลักสำคัญที่สร้างรายได้ประเทศ (Source of Foreign Exchange) ได้เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตามการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาอย่างรอบคอบชัดเจนเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญกับทรัพยากรต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมประเพณี จนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมส่งผลต่อสิ่งต่างๆ เหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการสำคัญและจำเป็นในการกำหนดกรอบทิศทาง ขั้นตอน และเป้าหมายการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อป้องกันมิให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปตามยถากรรมและส่งผลเสียต่อสังคมในที่สุด