ดาวน์โหลดความรู้

เลือกหมวดหมู่ เพื่อดาวน์โหลด


cat

 1. แผนยุทธศาสตร์ BSQM Group company limited

 2. การบริหารและการพัฒนาองค์กร

 3. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 4. องค์ความรู้พิเศษ

 5. หมวดหมู่คุณธรรมจริยธรรม

 6. หมวดหมู่ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

 7. หมวดหมู่ความรู้ระบบบริหารราชการ จังหวัดชายแดนใต้ ยุค 4.0

 8. หมวดหมู่ความรู้ด้านพุทธศาสตร์

 9. หมวดหมู่ความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 10. หมวดหมู่ความรู้ด้านระบบคุณภาพ

 11. หมวดหมู่ความรู้ความเป็นเลิศในระดับโลก

 12. หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

 13. หมวดหมู่ความรู้ด้านการค้าการลงทุน

 14. หมวดหมู่ความรู้ด้านการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์

 15. หมวดหมู่เพิ่มเติม การตลาดและการสร้างแบรนด์

 16. หมวดหมู่ความรู้ทั่วไปและยุทธศาสตร์ประเทศในประชาคมอาเซียน

 17. World vision and Strategic plan

 18. หมวดหมู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จากต่างประเทศ

 19. หมวดหมู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพ จากต่างประเทศ

 20. หมวดหมู่การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่

 21. หมวดหมู่การบริหารจัดการความรู้

 22. หมวดหมู่การบริหารจัดการความเสี่ยง

 23. หมวดหมู่ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 24. หมวดหมู่ด้านบริหารการเงิน

 25. หมวดหมู่ด้านธรรมาภิบาล

 26. หมวดหมู่ความรู้ด้านการจัดการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

 27. หมวดหมู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 28. หมวดหมู่ ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล