การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

art_179963

การสื่อสารองค์กร

            ถ้าการตลาดเป็นงานเชิงประสิทธิภาพ (efficient) การประชาสัมพันธ์ก็เป็นงานเชิงประสิทธิผล (effective) แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว ไม่อาจแยกวิธีการใช้ทรัพยากรว่าเป็นลักษณะประจำของเครื่องมือสื่อสารชนิดใด ชนิดหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความสอดคล้องต้องกัน 
อีกประการหนึ่ง ทั้งการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่างก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสาร (communication tools) จะเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดหรือเชิงบูรณาการขึ้นอยู่กับลักษณะงานและกลยุทธ์ การสื่อสารเป็นสำคัญ

           แม้กิจกรรมประชาสัมพันธ์บางโครงการจะคำนึงประสิทธิผลเป็นด้านหลัก แต่ในบริบททางธุรกิจ การดำเนินงานให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิภาพคือจิตสำนึกของผู้บริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะในภาวการณ์ที่องค์กรต่างก็ผ่านบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้ว 

ความหมายการสื่อสารองค์กร

เป็นกระบวน การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์ภายใต้สภาพแวดล้อม หรือ บรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ ตามสภาพบุคคล ตลอดจนเรื่องและวัตถุประสงค์ขององค์กร

ลักษณะการสื่อสารภายในองค์กร

ประเภทของข่าวสารที่ถูกส่งภายในองค์กร
1. Task Message : ข่าวสารเกี่ยวกับงาน สินค้า การบริการ กิจกรรมองค์กร
2. Regulation / Policy Message : ข่าวสาร เกี่ยวกับกฎระเบียบ คำสั่ง นโยบาย
3. Human Message : ข่าวสารเกี่ยวกับ บุคลากร กิจกรรมของบุคลากรที่ก่อให้เกิด ความสัมพันธ์ในองค์กร
4. Innovation Message : ข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง ใหม่ๆ ที่องค์กรมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะสังคม

เครือข่ายการสื่อสาร Communication Network

เครือข่ายการสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ
1. เครือข่ายการสื่อสารอย่างเป็นทางการ เป็นการสื่อสารตามระเบียบแบบแผนที่องค์กรกำหนดขึ้น เช่น บันทึก สิ่งพิมพ์ รายงาน ประจำปี การแถลงข่าว เป็นต้น
2. เครือข่ายการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ เป็นลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างไม่เป็นแบบแผนตายตัว เช่น การพูดคุยซุบซิบ เล่าเรื่องเบื้องหลังการทำงานหรือ การสังเกตวิธีการปฏิบัติตัวของสมาชิก