การสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร(Coaching)

art_179956

ความหมายของการสอนงาน

กระบวนการที่หัวหน้าใช้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาลูกน้องให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการทำงานนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งเป้าหมายหรือผลงานที่หัวหน้าต้องการหรือคาดหวังให้เกิดขึ้น (Result – Oriented) โดยจะตกลงกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้องที่จะต้องตกลงและยอมรับร่วมกัน (Collaborative)