การวางแผนและบริหารโครงการ

art_179966

 การวางแผนโครงการและบริหารโครงการ

ศาสตร์และวิธีการทางการบริหารที่ต้องรู้

-System approach
-Deming cycle
-Result based management
-Strategic principle
-Risk Management
-Performance based budgeting
-Stakeholder management

การบริหารโครงการคืออะไร?

Project management is the application of knowledge, skills, tools and techniques to project activities in order to meet or exceed stakeholder needs and expectations from a project.
Project management is accomplished through the use of processes such as initiating, planning, executing, controlling and closing….

ปัญหาที่มักพบเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

-โครงการไม่เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ โครงการและยุทธศาสตร์ยังเป็นชิ้นเป็นส่วน (ขนมชั้น) ขาดการบูรณาการซึ่งกันและกัน และระหว่างโครงการด้วยกัน
-ไม่ได้คิดโครงการอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน ในทุกมุมมอง (คิดให้ทะลุ)
-ขาดระบบการวิเคราะห์มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และด้านคุณภาพชีวิตที่เป็นระบบ
-การดำเนินโครงการไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล