การวางระบบบัญชีการเงิน

ความสำคัญของการบัญชีและลักษณะของระบบบัญชี

ระบบบัญชี หมายถึง

ระบบบัญชี หมายถึง แบบแผนของการปฏิบัติงานทางการบัญชี การจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน การจำแนกประเภทบัญชี การบันทึกบัญชี การกำหนดแบบพิมพ์เอกสารและสมุดบัญชี การจัดทำรายการ และการใช้และรักษาเอกสาร และสมุดบัญชี

เหตุผลที่ธุรกิจต้องจัดทำบัญชี

 1. เพื่อบันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น
 2. รวบรวมรายรับรายจ่ายของกิจการ
 3. คำนวณกำไรหรือขาดทุนในการดำเนินงานสำหรับงวด
 4. นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้วางแผน
 5. ใช้ข้อมูลทางการบัญชีมาในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

ขั้นตอนของการวางระบบบัญชี มีดังนี้

 1. การสำรวจสภาพทั่วไป ซึ่งสำรวจในเรื่อง
  – ลักษณะทั่วไป
  – ผังการแบ่งงาน
  – รายงานทางการเงิน
  – การควบคุมภายใน
  – ผังบัญชีและสมุดบัญชี
  – เครื่องมือเครื่องใช้
 2. การร่างระบบบัญชีใหม่ โดย
  – กำหนดประเภทของบัญชี
  – กำหนดแบบพิมพ์
  – กำหนดชนิดของสมุดบญชี
  – กำหนดทางเดินของงาน
  – กำหนดเครื่องมือเครื่องใช้
  – กำหนดชนิดรายงานทางการเงิน
 3. การนำระบบบัญชีใหม่ออกใช้ปฏิบัติ
 4. การติดตามผล