การพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ (BSC)

art_178815

แผนภาพการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ครบวงจรตามหลัก “Balanced Scorecard”

SEE MORE ..