การบูรณาการการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนด้วยหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้กับองค์กรเราได้ ดังนี้

Sufficiency-Economy

ให้องค์กรเราใช้นโยบาย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ความมีสติ สงบ และมีหลักการ  การพึ่งพาตนเอง มานะ อุตสาหะ การพึ่งพาอาศัย รู้รักสามัคคี  ภูมิสังคม  อุดรอยรั่ว เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  การเติบโตเป้าหมายทีละขั้นอย่างยั่งยืน   เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของพนักงาน  ในองค์กรเรา โดยเฉพาะผู้นำองค์กร ตลอดจนพนักงานและฝ่ายขายในทุกระดับ  ให้มีสำนึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปัญญา และ  ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และ  กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

– ความพอประมาณในทุกด้าน ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง  และผู้อื่น เช่น การรับพนักงานประจำให้พอดีกับงาน คุมการบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ ในการใช้ทรัพยากรบุคคลดังกล่าว ใช้นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลในการทำงาน

– ความมีเหตุมีผล การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลเช่น  ในการสรรหาและคัดเลือกคนตัวแทน ผู้บริหารฝ่ายขาย ที่มีความรู้ ซื่อสัตย์ ในการบริหารทรัพยากรบุคคล การใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ

– การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในทุกด้าน หมายถึง องค์กรเราต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลงด้าน ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

–  เป็นองค์กรที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สมดุลและยั่งยืน   การสะสมทุนมนุษย์   ทุนความรู้  การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge management)  มีนโยบายโดดเด่นในการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง  การเน้นให้พนักงานมีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการทำงานและในการดำรงชีวิต  คุณภาพชีวิตในการทำงาน  กับดุลยภาพของชีวิตสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

สร้างและพัฒนา “ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรม” องค์กรบนฐานหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบนหลักการแห่งความพอเพียงและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนบุคลากร ให้มีค่านิยมแห่งความพอเพียง  ออกแบบระบบ เครื่องมือช่วย เช่น บัญชีครัวเรือนบุคลากร  , Self-assessment tools ฯลฯ  พัฒนา    Change  and development management program ที่เอื้อต่อการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยีมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน  มีความเพียร  ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

“เศรษฐกิจพอเพียง”   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของคนในทุกระดับทั้งในการพัฒนาและบริหารองค์กรเราให้ดำเนินไปใน  “ทางสายกลาง” การพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน นำไปสู่ความสุข ความยั่งยืน การรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์

 

 

อ้างอิง
OKnation BLOG