การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

art_178458

*การจัดการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูล เพื่อสร้างเป็นความรู้ เทคโนโลยี ข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์เป็ฯเครื่องมือช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้
   *การจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) ถ้าไม่มีการแบ่งปันความรู้ ความพยายามในการจัดการความรู้จะไม่ประสบผลสำเร็จ
   *การจัดการความรู้ต้องการผู้ทรงความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรมและเป็นผู้นำทางในองค์กร

 

นิยามของการจัดการความรู้
    การ จัดการความรู้ เป็นพลังหลักในการบรรลุเป้าหมายตามความมุ่งมั่นเพื่อ ประโยชน์ขององค์กร กลุ่มบุคคล เครือข่าย และประโยชน์อันไพศาลให้แก่สังคมในวงกว้างด้วย
   ใน การจัดการความรู้ จะต้องมีการจัดการครบทั้ง 3 องค์ประกอบของความรู้คือ ความรู้ฝังลึกในคน ความรู้แฝงในองค์กร และความรู้เปิดเผย รวมทั้งจะต้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมหลัก (core activities) ขององค์กร

 

มีสัจธรรมอยู่ 3 ข้อ เกี่ยวกับความยากของการจัดการความรู้ ได้แก่
(1) ความรู้เป็นเรื่องที่พูดง่าย แต่ทำให้ชัดเจนได้ยาก
(2) ความรู้ที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนได้ยาก
(3) วัดคุณค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินด้าน

 

 มี 3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกัน และต้องแยกจากกันให้ชัดเจน คือ ข้อมูล (data) สารสนเทศ (knowledge) และความรู้ (information)
 ข้อมูล อาจเป็นข้อมูลเชิงบรรยาย หรือข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากการนำมาตีความ หรือวิเคราะห์ ประมวล แยกส่วนที่ผิดพลาดออกไป หรือสรุปย่อสั้นลง จะกลายเป็นสารสนเทศ(information) สารสนเทศ จะถูกเปลี่ยนเป็นความรู้โดยคนโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเปรียบเทียบ การตรวจสอบผลกระทบ การเชื่อมโยงกับความรู้อื่น การนำมาอภิปรายโต้เถียงหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความยากของการจัดการความรู้ ความรู้เป็นสิ่งที่ทำให้ชัดเจนได้ยาก
การ จัดการความรู้เป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กร การจัดการความรู้เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตชีวาและ ความสำเร็จให้แก่องค์กร