การบริหารจัดการความเสี่ยง (RM)

art_178449

ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง

              ความเสี่ยง (Risk) หมายถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้ายุทธศาสตร์การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยการวัดจากผลกระทบ(Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) ของเหตุการณ์

 

วัตถุประสงค์ของคู่มือบริหารความเสี่ยง

– เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

– เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง

– เพื่อให้มีการปฏิบัติกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของหน่วยงาน

– เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานทุกระดับของหน่วยงาน

 

ความเสี่ยงจำแนกได้เป็น 4 ลักษณะ

Strategic  Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวของในระดับยุทธศาสตร์

Operational  Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระดับปฏิบัติการ

Financial  Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

Hazard  Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้