การจัดทำแฟ้มตัวชี้วัดระดับบุคคล

การจัดทำตัวชี้วัดบุคคล (Personal Scorecard System)

วัตถุประสงค์ของการวัดผลงานระดับบุคคล

  1. การกำหนดมาตรการเพื่อการพัฒนาคน ให้คนไปพัฒนางาน
  2. ให้บุคลากรได้มีโอกาสในการกำหนดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานของตนเอง
  1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของฝ่าย สำนัก สู่ระดับบุคคล ให้บุคคลมีส่วนร่วมรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์
  1. ส่งเสริมให้บุคลากรนำเสนอมาตรการเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา
  • ระบบงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีกว่าเดิม
  1. การเชื่อมโยงสู่การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคล